DAVID DE VOS

Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Go and Tell Media: de VOF Go and Tell Media, gevestigd te Zeewolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65767705.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Go and Tell Media een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Go and Tell Media voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als coach geven van begeleiding en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, groei, mindset, zelfzorg, zelfkennis, zelfliefde en bewustwording door middel van 1-op-1 sessies, masterclass-dagen, strategiesessies, online masterclasses, workshops, groepssessies en online coaching. Tevens het leveren van diensten als coach, trainer, spreker en schrijver.

1.5. Producten: alle producten die Go and Tell Media aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: de Go and Tell Media masterclass(es) en boeken.

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Go and Tell Media en de klant krachtens welke Go and Tell Media de dienst zal uitvoeren.

1.7. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Go and Tell Media.

1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Go and Tell Media worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.12. Website: www.davidddevos.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Go and Tell Media gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte (rechts- )handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst van opdracht of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail of bestelling via de website, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Go and Tell Media en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Go and Tell Media zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Go and Tell Media zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de datum waarop het aanbod aan de klant is medegedeeld. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

3.2. Go and Tell Media zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst.

3.3. Go and Tell Media behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Go and Tell Media start met de uitvoering van de opdracht. Tevens behoudt Go and Tell Media zich het recht voor om het volledige bedrag vooraf aan de klant in rekening te brengen.

3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Go and Tell Media afhangt van feedback of input van de klant, is Go and Tell Media nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Go and Tell Media is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Go and Tell Media het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.7. Go and Tell Media is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.8. Alle door Go and Tell Media gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, ex btw tenzij anders vermeld en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.9. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Go and Tell Media zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is Go and Tell Media bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

3.10. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken of coachingsessies. Niet tijdig ingeplande afspraken en/of sessies komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

3.11. In uitzondering op artikel 3.10 kan, tenzij anders overeengekomen, het traject enkel met maximaal 4 weken worden verlengd indien de klant ziek is geweest dan wel met vakantie is geweest.

3.12. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Go and Tell Media worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,35 per kilometer vanaf een straal van 10km vanaf de plaats waar Go and Tell Media gevestigd is. Reisuren kunnen tevens in rekening gebracht worden.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Go and Tell Media verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Go and Tell Media binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Go and Tell Media heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Go and Tell Media zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Go and Tell Media wenst te ontbinden komt haar dit recht enkel toe indien zij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien de klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de zakelijke klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

4.7. Indien Go and Tell Media, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is Go and Tell Media gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Go and Tell Media in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Go and Tell Media uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is te allen tijde minimaal 30% van het overeengekomen offertebedrag.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Go and Tell Media zal, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR GO AND TELL MEDIA

5.1. Go and Tell Media garandeert dat de aan hem verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Go and Tell Media spant zich in om de gegevens die Go and Tell Media voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Go and Tell Media met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Go and Tell Media is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Go and Tell Media en/of overige promotionele uitingen van Go and Tell Media.

5.5. Go and Tell Media is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht op deelname op te schorten.

5.6. Go and Tell Media werkt zowel online als offline en zorgt zelf voor een locatie waar de masterclasses, workshops, trainingen en andere events kunnen plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de sessie op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Go and Tell Media een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie en catering zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor rekening van de klant.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Go and Tell Media te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Go and Tell Media onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Go and Tell Media om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Go and Tell Media zijn verstrekt, heeft Go and Tell Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Go and Tell Media steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres en e-mail.

6.5. Bij klachten over de door Go and Tell Media geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Go and Tell Media binnen 8 dagen na levering van de dienst doch binnen 60 dagen na afronding van het traject. De klant vrijwaart Go and Tell Media één jaar na levering van alle diensten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Go and Tell Media nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Go and Tell Media niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Go and Tell Media inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Go and Tell Media is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Go and Tell Media tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst en/of een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Go and Tell Media mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen of het product heeft ontvangen.

6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Go and Tell Media.

6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. De klant blijft te allen tijde gehouden de reeds uitgevoerde werkzaamheden naar rato te voldoen.

6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online dienst zoals bijvoorbeeld een cursus of een programma, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.15. Het is niet mogelijk reeds aangeschafte tickets dan wel een reeds, op een vooraf bepaalde datum, ingeplande masterclass, workshop, retreat of masterclass 1op1 en 1op2 sessies te herroepen.

6.16. Na betaling van de masterclass heeft de klant minimaal 1 jaar toegang tot het cursusmateriaal. Mocht in de toekomst een cursus worden gewijzigd of verwijderd, dan behoudt klant dit recht. Het is mogelijk dat Go and Tell Media op begeven moment een training verwijdert of sluit.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Go and Tell Media te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Go and Tell Media opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door Go and Tell Media vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Go and Tell Media niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Go and Tell Media, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Go and Tell Media mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

7.5. Aan de leveringsplicht van Go and Tell Media zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Go and Tell Media geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Go and Tell Media verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door Go and Tell Media.

8.4. In geval van niet-tijdige betaling kan Go and Tell Media besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet- tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Go and Tell Media besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet-tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen (in geval van een particuliere klant worden de wettelijke BIK-bedragen en het minimum van €40,- excl. BTW in rekening gebracht) en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Go and Tell Media voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Go and Tell Media elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Go and Tell Media zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Go and Tell Media verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Go and Tell Media kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Go and Tell Media een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

8.11. Alle door Go and Tell Media geleverde producten en diensten blijven eigendom van Go and Tell Media totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Go and Tell Media zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, modellen, video’s, templates, afbeeldingen, slides, PowerPoint hand-outs, studiemateriaal, technieken, lesinstrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Go and Tell Media tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Go and Tell Media geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Go and Tell Media en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Go and Tell Media.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Go and Tell Media ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Go and Tell Media, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Go and Tell Media is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Go and Tell Media plaatst of aan Go and Tell Media toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Go and Tell Media vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft Go and Tell Media recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Go and Tell Media en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Go and Tell Media gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Go and Tell Media kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Go and Tell Media gestelde doel.

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door Go and Tell Media zijn geadviseerd.

10.3. De inhoud van de sessies en de online modules zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een psycholoog of psychiater. Het gebruik van het programma en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de sessies en/of het programma, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Go and Tell Media aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Go and Tell Media behoudt zich het recht voor de sessies te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, psycholoog of psychiater indien dit noodzakelijk is.

10.4. Indien Go and Tell Media onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.5. In aanvulling op artikel 10.4 is Go and Tell Media dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden: • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Go and Tell Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Go and Tell Media toegerekend kunnen worden: • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. Go and Tell Media sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Go and Tell Media geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Go and Tell Media.

10.7. Go and Tell Media is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. De klant vrijwaart Go and Tell Media voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Go and Tell Media.

10.9. In geval van klachten rondom suïcide, psychische problemen en/of depressie adviseert/verwijst Go and Tell Media de klant naar specialistische medische zorg en kan in geen gevallen aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen van het niet opnemen van contact met een (para)medici. Wanneer dit bekend is bij Go and Tell Media zal ook altijd geadviseerd worden via de huisarts of GGZ hulp te zoeken.

10.10. Indien de klant te maken heeft met psychiatrische- en/of persoonlijkheidsproblematiek wordt de klant   geacht deze klachten eerst met behulp van behandelingen in de GGZ op te lossen. Indien de klant toch start met een cursus dan wel online programma, wordt geadviseerd dit eerst met de behandeld (para)medisch arts te bespreken.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Go and Tell Media is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Go and Tell Media is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Go and Tell Media weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Go and Tell Media kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Go and Tell Media een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Go and Tell Media onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Go and Tell Media, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Go and Tell Media, wanprestatie door leveranciers van Go and Tell Media waardoor Go and Tell Media haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Go and Tell Media of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Go and Tell Media tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Go and Tell Media in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Go and Tell Media, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Go and Tell Media de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Go and Tell Media voortvloeiende verplichting; • de klant inbreuk maakt op rechten van derden; • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Go and Tell Media; • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; • bij terugkerende betalingsproblemen. Go and Tell Media zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Go and Tell Media vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Go and Tell Media behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Go and Tell Media overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Go and Tell Media zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Go and Tell Media in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Go and Tell Media worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Go and Tell Media aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Go and Tell Media.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Go and Tell Media te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Go and Tell Media, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, SESSIES EN LIVEDAGEN GO AND TELL MEDIA

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Go and Tell Media aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject of de cursus en ieder handelen van de klant is voor haar eigen rekening en risico. Go and Tell Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Go and Tell Media in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Go and Tell Media is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Go and Tell Media, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de zakelijke klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.5. De door Go and Tell Media aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online diensten mogen nimmer met derden worden gedeeld. Indien Go and Tell Media waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot online trajecten/ modules/ cursussen/ workshops, is Go and Tell Media gerechtigd de toegang voor de klant, zonder voorafgegane waarschuwing, te ontzeggen.

14.6. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen diensten welke zijn gepland voor een bepaalde datum en geen onderdeel zijn van een traject of masterclass, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd: • annulering tot 60 dagen voor de opdracht: 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag; • annulering tussen 60 en 30 dagen voor de opdracht: 40% van het in de offerte overeengekomen bedrag; • annulering binnen 30 dagen voor de opdracht: 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag; • annulering binnen 14 dagen voor de opdracht: 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag; • annulering binnen 7 dagen voor de opdracht of indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de opdracht aanwezig is: 100% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

14.7. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de livedagen of masterclass van Go and Tell Media is niet mogelijk. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

14.8. Go and Tell Media behoudt zich het recht voor de klant te verwijderen bij masterclasses en/of workshops, trainingsdagen of sessies indien de klant door het ongepaste gedrag de uitvoering belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

14.9. Go and Tell Media is gerechtigd de masterclass en/of workshop te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn.

14.10. Indien Go and Tell Media door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de masterclass, trainingsdag en/of workshop te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de masterclass, trainingsdag en/of workshop voor de nader te bepalen datum.

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Go and Tell Media en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Go and Tell Media alleen bindend indien en voor zover deze door Go and Tell Media uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Go and Tell Media op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Go and Tell Media hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Go and Tell Media partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Go and Tell Media zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen op te lossen alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Go and Tell Media en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

© 2024 | David de Vos